Проект

Основна цел на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ е обновяване и реставриране на културното наследство в Община Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие. Дейностите съответстват както с целите на Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, така и с общата цел на програма БГ 08: за постигане на по-голямо институционално и публично участие на българското културно наследство в общоевропейския контекст на културен обмен, както и да се допринесе за защитата и съхранението на културното наследство за бъдещите поколения. В унисон с изискванията на Мярка 1 се предвижда част от проектните дейности да са насочени към постигане на най-добри резултати в интеграцията на ромското население на територията на Община Велико Търново.

Проектът кореспондира със следните нормативни документи на:

 • Закон за културното наследство;
 • Закон за закрила и развитие на културата;
 • Проект на Национална стратегия за развитие на културата;
 • Рамкова програма за равнопоставена интеграция на ромите в българското общество;
 • Националната стратегия за интегриране на ромите на Република България (2012-2020);
 • Инициатива „Десетилетие на ромското включване: 2005-2015“;
 • Декларация за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства;
 • Европейска платформа за включване на ромското население, и 10 общи подходи на политиката на приобщаването на ромите, приети на 8 юни 2009 от Съвета на ЕС;
 • Рамкова програма за равнопоставена интеграция на ромите в българското общество;
 • Световна програма на ЮНЕСКО и “Образование за всички” на ООН;
 • Европейска програма за култура /ноември 2007 г./;
 • Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа ( ДВ, 42 от 28.05 1991 година);
 • Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство;
 • Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, ратифицирана от НС на Република България.

Целевите групи, които в действителност ще имат полза от изпълнение на проекта: 

реализацията на проекта ще облагодетелства пряко местното население на град Велико Търново и община Велико Търново (93 321 души – по данни на ГРАО).

Преки бенефициенти по проекта:

работещите в Туристическия информационен център, ангажираните проектанти, археолози, строители, доставчици.

Крайни бенефициенти:

*Населението на съседните общини (32 602 души) и области (1 589 119 души); Повишената привлекателност на района чрез разнообразяване на предлагания туристическия продукт и създаване предпоставки за привличане на нови инвестиции се явява полза от успешното приключване на проекта.

*Туристи и гости на общината (350 000 души). Туристите с подчертан афинитет към културно– историческата атракция ще бъдат облагодетелствани от подобрената инфраструктура и предлагането на продукта. Прогнозата е нарастване на бъдещи туристи.

*Ученици и студенти (25 000 души). Реставрираната Шишманова баня е  прекрасна база за провеждане на открити уроци по история за учениците, както и за практика на студентите по археология и история.Базата предоставя възможност за организиране на форуми, фестивали, тържества, пленери, изложби и други културни събития. 

*Местен и чуждестранен бизнес (над 14 000 бр. фирми, сред които 1700 чуждестранни); По-добрата среда за трудова дейност, отдих и живот като цяло може да бъде разглеждана и като своеобразна предпоставка за активизиране на инвеститорския интерес и стимулиране икономическата активност на Общината. Възстановяването на обект от културно-историческото наследство, създаването на туристическа атракция ще даде стимул за развитие в сферата на туристическото настаняване (Средствата за подслон и места за настаняване); услугите в областта на храненето; туристическата информация и екскурзоводска дейност.

*Общинска администрация. Тя се явява основен  бенефициент по проекта, предвид факта, че в правомощия на общината е вменено задължението за поддържането и развитието на културно-историческото наследство. Общината ще се възползва от финансовата подкрепа по проекта като допълнителна  помощ, попадаща извън обхвата на общинския бюджет, за устойчивото развитие на туристическата инфраструктура. А музейните работници  ще бъдат обучени и подготвени за предлагането на новата услуга – екскурзоводска беседа на Шишмановата баня.

*Регионален исторически музей и Туристически информационен център (287 души);

*Туристически агенции и туроператори (27 бр.);

*Туристическите потоци и търсене.

Очаквани резултати:

В резултат от проведените дейности по консервация на  „Шишмановата баня“ се очаква постигането на следните резултати:

 • обновен и реставриран паметник с национално значение в Община Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие в съответствие с целите на Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство;
 • осъществено експониране и социализация чрез провеждане на „открити“ уроци и Фестивал на ромската култура;
 • създадени устойчиви възможности за интелектуално и личностно развитие, възпитани качества на нетърпимост към социалната агресия и повишаване на толерантността към другите чрез социализацията на обекта;
 • повишено качеството на живот на лицата в неравностойно положение в т.ч. етническите малцинства вкл. ромите;
 • гарантирани правата на културна идентичност, равнопоставеност, досег с културни ценности, знание за историята и културата на страната ни, информация за културното наследство, качествена среда на живот сред жителите и гостите на града;
Прочети повече

Прочети повече

Прочети повече